PEDAGOG SZKOLNY - Grażyna Nehring


Pedagog szkolny (wyciąg ze Statutu SP3)

 • planowanie i koordynowanie udzielania pomocy psychologiczno-pedagogicznej w szkole,
 • prowadzenie badań i działań diagnostycznych dotyczących poszczególnych uczniów, w tym diagnozowanie indywidualnych potrzeb rozwojowych i edukacyjnych oraz możliwości psychofizycznych,
 • wspieranie mocnych stron uczniów, realizacja różnych form pomocy psychologiczno-pedagogicznej w środowisku szkolnym i pozaszkolnym poszczególnych uczniów, minimalizowanie skutków zaburzeń rozwojowych i zapobieganie zaburzeniom zachowania, prowadzenie terapii indywidualnej i grupowej,
 • podejmowanie działań mediacyjnych i interwencyjnych w sytuacjach kryzysowych.
 • wspieranie rodziców i nauczycieli w rozwiązywaniu problemów wychowawczych i dydaktycznych oraz rozwijanie ich umiejętności wychowawczych, szczególne w formie porad, konsultacji, warsztatów i szkoleń,
 • udzielanie uczniom porad i konsultacji,
 • współpraca z organizacjami i instytucjami zainteresowanymi problemami opieki i wychowania,
 • działanie na rzecz zorganizowania opieki i pomocy materialnej uczniom znajdującym się w trudnej sytuacji życiowej.

PSYCHOLOG SZKOLNY - Ewelina Nehring-Rychlińska


Psycholog szkolny (wyciąg ze Statutu SP3)

Kiedy warto zgłosić się do psychologa szkolnego?

 • W przypadku trudności w uczeniu się, funkcjonowaniu w grupie rówieśniczej, nawiązywaniu satysfakcjonujących relacji z rówieśnikami czy nauczycielami, radzeniu sobie z emocjami itp.
 • W przypadku trudności związanych z sytuacją rodzinną (np. śmiercią bliskiej osoby, rozwodem rodziców, chorobą w rodzinie, przemocą czy uzależnieniem).
 • W przypadku trudności wychowawczych obserwowanych przez rodziców i/lub nauczycieli.

LOGOPEDA SZKOLNY - Agnieszka Wiloch - Piela


Pomoc logopedyczna w naszej szkole skierowana jest do wszystkich uczniów. Obejmuje przede wszystkim terapię zaburzeń mowy, ale także służy uczniom mającym trudności w pisaniu i czytaniu oraz doskonaleniu emisji głosu i poprawnej dykcji.

Logopeda:

 • przeprowadza diagnozę logopedyczną,
 • prowadzi terapię indywidualną i grupową,
 • podejmuje działania profilaktyczne zapobiegające powstawaniu zaburzeń komunikacji,
 • usprawnia technikę czytania i pisania,
 • dba o rozwój mowy,
 • wspiera działania wychowawcze i profilaktyczne nauczycieli.