Skład Rady Rodziców

Przewodniczący: Krzysztof Żułtowski
Z-ca Przewodniczącego: Dawid Banasiak


Plan pracy Rady Rodziców:
W przygotowaniu


Fragment artykułu na portal.librus.pl: Rady rodziców – czym są, po co są, jak je wybrać?

Jakie zadania i kompetencje ma rada rodziców

"Rady rodziców, na poziomie ustawy, są tworem nie do końca sklasyfikowanym. Są organem szkoły/przedszkola. Można je z pewnością zaliczyć do III sektora, ale nie są organizacją pozarządową. Nie mają osobowości prawnej, co za tym idzie nie każdy urząd skarbowy w Polsce nada im numer NIP, nie każdy bank założy im konto. 

Rady Rodziców mają szerokie i wyraźne kompetencje. Określa je przede wszystkim art. 84 ustawy Prawo Oświatowe:

 • występowanie do dyrektora i innych organów szkoły, organu prowadzącego szkołę oraz organu sprawującego nadzór pedagogiczny z wnioskami i opiniami we wszystkich sprawach szkoły,
 • uchwalanie w porozumieniu z radą pedagogiczną programu wychowawczo-profilaktycznego szkoły obejmującego wszystkie treści i działania o charakterze wychowawczym skierowane do uczniów, realizowanego przez nauczycieli,
 • opiniowanie programu i harmonogramu poprawy efektywności kształcenia lub wychowania szkoły,
 • opiniowanie projektu planu finansowego szkoły składanego przez dyrektora szkoły,
 • gromadzenie funduszy z dobrowolnych składek rodziców oraz innych źródeł.

Inne kompetencje Rady Rodziców zawarte w ustawie Prawo oświatowe to:

 • udział przedstawicieli rodziców w komisji konkursowej powołanej w celu wyboru dyrektora (art. 63),
 • opiniowanie podjęcia i prowadzenia w szkole działalności przez stowarzyszenia i inne organizacje,
 • opiniowanie wprowadzenia w szkole zajęć edukacyjnych, o których mowa w odrębnych przepisach – np. o planowaniu rodziny, ochronie płodu ludzkiego i warunkach dopuszczalności przerywania ciąży,
 • opiniowanie w kwestiach związanych z obowiązkiem noszenia przez uczniów jednolitego stroju na terenie szkoły (art. 100).

Należy pamiętać również o kompetencjach Rady Rodziców wynikających z Karty nauczyciela:

 • wnioskowanie o ocenę pracy nauczyciela (art. 5a),
 • przedstawianie opinii na temat oceny dorobku zawodowego nauczyciela stażysty, kontraktowego i mianowanego za okres stażu (art. 9c),

Kilka kompetencji Rady Rodziców można też znaleźć w różnorakich rozporządzeniach, np. opiniowanie projektu dodatkowych dni wolnych od zajęć dydaktyczno-wychowawczych."