Budynek naszej szkoły, ma bogatą historię. Mieściły się w nim kolejno:     

1. Szkoła Podstawowa im. Gustawa Morcinka w Mławie

120 lat temu urodził się Gustaw Morcinek, pisarz, który wprowadził Śląsk do polskiej literatury, autor m.in. "Wyrąbanego chodnika", "Łyska z pokładu Idy", "Ondraszka".
Morcinek wprowadził Śląsk - jego historię, legendy i codzienność - na karty polskiej literatury. O roli swojej twórczości mówił w jednym z wywiadów:


"Chciałem pisać dla całej Polski o Śląsku. Chodziło mi o to, by Śląsk przybliżyć do Polski, a Polskę do Śląska".


Słów kilka o patronie
Gustaw Morcinek (ur. jako Augustyn Morcinek) - polski pisarz, działacz i polityk. Pochodził z bardzo biednej rodziny. Już jako roczne dziecko, na skutek śmierci ojca, stał się półsierotą.
W wieku 16 lat rozpoczął pracę w kopalni. Dzięki zbiórce pieniędzy przez kolegów z pracy Morcinek mógł ukończyć Polskie Seminarium Nauczycielskie w Białej.
W okresie międzywojennym stał się jednym z najbardziej znaczących śląskich pisarzy tworzących po polsku.
W 1933 roku powstało najsłynniejsze dzieło Morcinka - „Łysek z pokładu Idy”.
W czasie II wojny światowej trafił do obozów w Skrochowitz, Sachsenhausen i Dachau. Kilka razy proponowano mu podpisanie volkslisty. Za każdym razem odmawiał. Po wojnie ponownie wrócił do pisania.
Odznaczony Krzyżem Komandorskim Orderu Odrodzenia Polski (1959).
Gustaw Morcinek zmarł na białaczkę. Miał 72 lata.
Do 2002 roku w Kaczycach na Śląsku Cieszyńskim funkcjonowała Kopalnia Węgla Kamiennego „Morcinek”.
Wybrane dzieła autora: „Narodziny serca” (Wydawnictwo ZHR, 1932), „Łysek z pokładu Idy” (Państwowe Wydawnictwo Książek Szkolnych, 1933), „Ondraszek” (Czytelnik, 1953), „Jak górnik Bulandra diabła oszukał” (Nasza Księgarnia, 1958), „Czarna Julka” (Czytelnik, 1959), „Judasz z Monte Sicuro” (Wydawnictwo Śląsk, 1963).

Więcej o Gustawie Morcinku...


Rys historyczny szkoły

Lata 1915-1939

W roku 1915 została uruchomiona w Mławie jednoklasowa Szkoła Powszechna nr 3. W latach 1915-1917 szkoła znajdowała się przy ulicy Szkolnej. Powołał ją do życia Aleksander Kruszewski, który pełnił obowiązki nauczyciela. W 1918 roku został kierownikiem tej placówki. Do lipca 1918 roku była to szkoła jednoklasowa, a następnie do końca września 1920 roku dwuklasowa. W roku 1917 w czasie porządkowania sieci szkolnej została ona oznaczona nr 3. Mieszkańcy Mławy zwali ją Szkołą Powszechną Kruszewskiego. Uczyli w niej A. Kruszewski – kierownik i J. Kielasz – nauczycielka.
We wrześniu 1920 została zlikwidowana, budynek przekazano Szkole Podstawowej nr 1. W latach 1922-1926 szkoły powszechnej oznaczonej nr 3 nie było. W sierpniu roku 1926 połączono dwie publiczne szkoły powszechne żeńskie nr 5 mieszczącą się przy ulicy Działdowskiej 34 ze szkołą nr 6 mieszczącą się przy ulicy H. Sienkiewicza 21. Zorganizowano w ten sposób szkołę oznaczoną nr 3. W roku 1938 władze miejskie pozbawiły szkołę sali szkolnej mieszczącej się w domu Gminy Ewangelickiej przy ul. Długiej, zmagazynowano w niej zbiory Miejskiego Muzeum Regionalnego.
Kierownikami szkoły byli : od 1926 do 1936 – A. Szkoda, a od 1936 do wojny F. Romaniuk. We wrześniu 1937 roku szkoła została przekształcona w szkołę trzeciego stopnia nr 5.

Lata 1945 – 1970

Po zakończeniu II wojny światowej Szkoła Podstawowa nr 3 funkcjonowała jako Szkoła Ćwiczeń i stanowiła integralną część Liceum Pedagogicznego w Mławie. Była szkołą podstawową i obejmowała swym zasięgiem wszystkie dzieci, które podlegały obowiązkowi szkolnemu w jej rejonie. Jej zadaniem było również budzenie i rozwijanie u młodzieży licealnej zamiłowania do
zawodu nauczycielskiego poprzez prezentowanie poprawnych wzorów pracy pedagogicznej na wszystkich odcinkach działalności szkoły. Pracą dydaktyczną i wychowawczą Szkoły Ćwiczeń kierował kierownik tejże szkoły, a nadzór dydaktyczny posiadał dyrektor Liceum Pedagogicznego. W roku szkolnym 1949/50 w Szkole Podstawowej od klasy V nauczano j. rosyjskiego. Nauczycielem tego przedmiotu była M. Pepłowska. Pod koniec lat 50 szkoła zaczęła stawiać na nauczanie, wyposażono klasy w niezbędne pomoce naukowe, a kadra pedagogiczna z roku na rok była coraz bardziej wykwalifikowana. W latach 60 szkoła zmieniła swoją siedzibę i do dnia dzisiejszego znajduje się w dwupiętrowym budynku przy ul. Pogorzelskiego 4 (dawnej Fabrycznej). Od początku istnienia budynek posiadał małą salę gimnastyczną. W chwili oddania do użytki był trochę inaczej zagospodarowany niż obecnie. W piwnicy znajdowała się kotłownia i magazyn na opał, parter zajmowały dwie klasy I-III, łazienka, sekretariat, gabinet dyrektora, zastępcy, pracownia zajęć praktyczno – technicznych z zapleczem, maszyny do szycia, sala gimnastyczna, świetlica, stołówka i kuchnia. Na I piętrze klasopracownie j. polskiego, matematyki, fizykochemiczna, geografii, j. rosyjskiego z biologią, biblioteka, pokój nauczycielski.
Na II piętrze znajdował się oddział przedszkolny i część mieszkaniowa dla nauczycieli. Obok szkoły był budynek gospodarczy, w którym mieściła się izba pamięci oraz dwie sale: do zajęć praktycznych i j. rosyjskiego. Na obu piętrach znajdowały się sanitariaty dla uczniów. Szkoła była budowana na przyjęcie 300 uczniów. Przez pierwszych kilka lat warunki lokalowe były wystarczające, jednak z czasem szkoła okazała się zbyt ciasna ze względu na rosnącą liczbę uczniów.

Przez pierwszych kilka lat warunki lokalowe były wystarczające, jednak z czasem szkoła okazała się zbyt ciasna ze względu na rosnącą liczbę uczniów. W roku szkolnym 1967/68 w szkole uczyło się 372 uczniów i nauka odbywała się na dwie zmiany. W celu poprawy istniejącej sytuacji dyrekcja podejmowała i realizowała próby modernizacji budynku i lepszego wykorzystania pomieszczeń szkolnych. Wybudowano łącznik, w którym na parterze znajdowała się łazienka dziewcząt klasopracownie I-III, rozbieralnia w-f, gabinet lekarski, pielęgniarki, pedagoga, pokój wice dyrektora, łazienka dla personelu, wc chłopców, pomieszczenie socjalne. Do piwnicy łącznika przeniesiono świetlicę szkolną, stołówkę, kuchnię, pokój kierownika świetlicy wraz z intendentem, wc dla personelu, 3 pomieszczenia magazynowe, małą salę w-f, salę do religii.

Lata 1971-1994

Szczególnie duży nacisk na organizowanie klasopracowni położono w latach 70. W roku 1975 było 12 sal lekcyjnych. Klasopracownie wyposażone zostały w pomoce dydaktyczne i urządzenia techniczne.
Szkoła dysponowała niewymiarową salą gimnastyczną, dlatego lekcje wychowania fizycznego odbywały się w holu, bądź gdy była odpowiednia pogoda na dworzu. Obok szkoły znajdowały się dwa boiska, jedno asfaltowe do piłki ręcznej, drugie większe trawiaste do gry w piłkę nożną.
Teren obok szkoły uzupełniały drzewa sadzone przez uczniów w początkowych latach istnienia placówki.
Na posiedzeniu Rady Pedagogicznej w dniu 20 września 1976 roku nauczyciele podjęli wniosek aby rozpocząć odpowiednie działania w celu nadania szkole imienia Gustawa Morcinka. Kuratorium Oświaty i Wychowania wniosek ten zatwierdziło, uroczystość zaplanowano na 20 kwietnia 1977 roku.
21 stycznia 1976 roku na posiedzeniu prezydium komitetu rodzicielskiego postanowiono zakupić na rzecz szkoły Sztandar Szkolny i przekazać go na uroczystości 20 kwietnia 1977r.

Po wprowadzeniu 13 grudnia 1981 roku stanu wojennego na szkołę narzucono szereg ograniczeń dotyczących prac niektórych organizacji szkolnych. Pomimo trudnych realiów obarczających nauczycieli większą odpowiedzialnością młodego pokolenia starali się oni w jak najlepszym stopniu wypełniać zadania dydaktyczno – wychowawcze. Lekcje historii, j. polskiego pedagodzy Szkoły Podstawowej nr 3 w Mławie realizowali bez nadmiernej ingerencji ideologicznej w sprawy merytoryczne. Jedynie w przypadku wychowania obywatelskiego było to niemożliwe.
Przełom ustrojowy odbił się niekorzystnie na działalności kół pozalekcyjnych, zawieszonych z przyczyn ekonomicznych. W roku szkolny 1983/84 na terenie szkoły działały tylko dwa koła przedmiotowe (j. polski, matematyka). Przełom ustrojowy na początku lat 90 przyniósł wiele zmian w działalności dydaktyczno – wychowawczej polskiego szkolnictwa. W 1990 zmieniono programy historii i wprowadzono j. angielski. Dnia 24 czerwca 1990 na posiedzeniu Rady Pedagogicznej postanowiono od nowego roku szkolnego nauczanie religii w szkole, w tym celu zatrudniono dwie katechetki, siostrę i księdza. Po raz pierwszy przeprowadzono rekolekcje szkolne, w czasie których zawieszono zajęcia szklone. W roku szkolnym 1991/92 została zaproponowana skala ocen od 1-6, mająca w lepszy sposób odzwierciedlać poziom wiedzy uczniów.

Z życia szkoły

Szkoła Podstawowa nr 3 istniała do roku 1999/2000. W latach pięćdziesiątych w ramach nawiązanej współpracy szkoły z ZSZ nr 2 Ministerstwa Górnictwa w Chorzowie, mieli oni możliwość wymiany delegacji uczniowskich i nauczycielskich, pomocy w organizowaniu wycieczek krajoznawczych, a także utworzenia na terenie Mławy punktu umożliwiającego rekrutację uczniów do Zasadniczej Szkoły Górniczej nr 2 Kopalni „Polska”.
W latach siedemdziesiątych młodzież aktywnie uczestniczyła w życiu szkoły organizując ważne uroczystości: Dzień Nauczyciela oraz inicjatywy takie jak: opieka nad ludźmi starymi, zbiórka zabawek i książek dla dzieci ze szpitala, budowa domków dla ptaków oraz dokarmianie zwierząt. W szkole można było uczestniczyć w zajęciach sportowych, porankach gier i zabaw świetlicowych, konkursach- szukamy talentów a także rajdach.
Szkoła rozwijała również aktywność społeczną, wyrabiała umiejętności i nawyki kulturalnego organizowania czasu wolnego poprzez Klub Otwartych Szkół, w ramach którego powstał dziecięcy klub dyskusyjny „Dialog”, „Teatr Małego Aktora” oraz zorganizowano Rajdy Szlakiem Miejsc Pamięci Narodowej w naszym powiecie.
Na terenie szkoły działał Samorząd Uczniowski, dwie drużyny harcerskie, jedna zuchowa, koło TPPR, szkolne koło sportowe.
W roku 1974 została otwarta nowa klasa wychowania obywatelskiego, którą poprzedziło spotkanie z oficerem LWP majorem S. Dudkiem.
W Szkole Podstawowej nr 3 działała Izba Pamięci Narodowej, której zbiory uzupełniano na bieżąco. Jej głównym celem było wzbogacanie wiedzy o najnowszej historii Polski Ludowej. Początkowo funkcję społecznego opiekuna IPN pełniła p. B. Pstrągowska. Izba Pamięci w Szkole Podstawowej nr 3 zajęła II miejsce w powiecie, w konkursie na najlepszą IPN.


Wizyta w szkole "Papcia Chmiela" autora serii komiksów - "Tytus,, Romek i Atomek"

Organizowane były różnego rodzaju spotkania np. z p. Z Kawecką – hafciarką, malarką z p. Cz. Arabuckim, który opowiadał o egzekucji wykonanej na jeńcach polskich zaledwie na kilka chwil przed zakończeniem wojny, p. Miłobędzkim, który to był więźniem obozów zagłady.
Lata osiemdziesiąte to bliski okres współpracy z Miejską Biblioteką Publiczną im. B. Prusa w Mławie, uczniowie zaznawali się z zasadami korzystania i zachowania się w bibliotece i czytelni.
W szkole organizowane były także loterie fantowe, których pieniądze przeznaczano na zakup nagród w różnego rodzaju konkursach, przedstawienia teatralne, konkursy poetyckie, projekcje filmowe.
W ramach Dni Literatury odbyło się spotkanie z p. E. Nowacką, autorką książek dla młodzieży.
Lata dziewięćdziesiąte obfitowały w liczne konkursy literackie i czytelnicze. Każdy rok szkolny rozpoczynało uroczyste ślubowanie klas pierwszych. Młodzież aktywnie uczestniczyła w różnych uroczystościach okolicznościowych takich jak: tydzień kultury zdrowotnej, jasełka, dzień nauczyciela, dzień samorządności. Organizowane były bale karnawałowe, klas VIII. Prężnie działał także Samorząd Uczniowski i Koło Biblioteczne.

Kadra kierownicza Szkoły Podstawowej nr 3 w Mławie w latach 1945 – 2000

1 Bronisław Pepłowski - kierownik 1945 - 1953
2 Romualda Jabłonowska - kierownik 1953 - 1954
3 Franciszek Miecznik - kierownik 1954 – 1960
4 Marian Rapacki - kierownik 1960 – 1970
5 Aleksander Leliński - dyrektor 1970 – 1979
6 Ireneusz Prusinowski - dyrektor 1979 – 1987
7 Teresa Ilczak - dyrektor 1987 – 1992
8 Marianna Mroczek - dyrektor 1992 – 1995
9 Wojciech Paszko - dyrektor 1995 - 2001


Zobacz publikację na temat historii SP3 im. Gustawa Morcinka i GIM2 im. dra Józefa Ostaszewskiego w Mławie:

Plików:
pdf-146 Publikacja_2014.pdf Popularne

Publikacja przygotowana przez nauczycieli gimnazjum na temat historii Szkoły Podstawowej nr 3 im. Gustawa Morcinka i Gimnazjum nr 2 im. dra Józefa Ostaszewskiego nr 2.

Data-146czwartek, 31 grudzień 2020 16:34 Wielkość pliku-146 11.49 MB Pobierz-146 1 612 Pobierz

2. Gimnazjum nr 2 im. dra Józefa Ostaszewskiego w Mławie


Gimnazjum nr 2 im. dra Józefa Ostaszewskiego w Mławie istniała w latach 1999 - 2016. We wrześniu 2009r. naukę w tej szkole rozpoczął jedenasty rocznik pierwszoklasistów. Osiem lat temu do szkół średnich odeszli stąd pierwsi absolwenci. Co roku ich liczba się powiększała. Dziś osób, które ukończyły Gimnazjum nr 2 w Mławie jest już 1513. Czas płynie przecież tak szybko . . .


Wydawać by się mogło, że wszystko zaczęło się całkiem niedawno – decyzją władz od roku szkolnego 1999/2000 na ulicy H. Pogorzelskiego, w miejscu, gdzie wcześniej działała Szkoła Podstawowa nr 3 im. Gustawa Morcinka, powołano do istnienia Gimnazjum nr 2. Prawie od razu zauważono, że nowej placówce i sąsiedniej Zasadniczej Szkole Zawodowej nr 3 potrzebne będzie w przyszłości duże zaplecze sportowe.


Wmurowanie "kamienia węgielnego" pod budowę nowej hali sportowej (Mławskiej Hali Sportowej)

Dokładnie 10 listopada 2000r. we wschodniej części budynku wmurowano kamień węgielny przesądzający o rozpoczęciu budowy nowej hali sportowej. Po 717 dniach intensywnych prac powstał piękny i nowoczesny obiekt.

Uroczystość otwarcia hali odbyła się 27 września 2002r. Wszystkich, którzy pojawili się wtedy na specjalnej gali witał transparent z zapisanymi na nim słowami Jana Pawła ?? : ,, Zachęcam, abyście uprawiając sport, stawali się głosicielami pokoju i braterstwa". Przesłanie autorstwa wielkiego Polaka potraktowano jako uniwersalne, zawsze aktualne motto życiowe dla każdego, kto gościć będzie w nowym obiekcie sportowym. Gimnazjum nr 2 rozpoczęło tymczasem poszukiwania swojego patrona.


Wybór padł na człowieka wybitnego w wielu dziedzinach. Żyjący prawie 30 lat w Mławie Józef Longin Ostaszewski był lekarzem, działaczem społecznym, badaczem historii regionu, dziennikarzem, pisarzem, malarzem, nauczycielem oraz współtwórcą Towarzystwa Przyjaciół Miasta Mławy. Poświęcał się zawsze promowaniu naszej okolicy i przede wszystkim - z sercem odnosił się do ludzi tu mieszkających. Dlatego właśnie mógł patronować wszechstronności rozwoju intelektualnego i mentalnego współczesnej młodzieży. Od 4 października 2002r. Gimnazjum nr 2 w Mławie zaczęło nosić imię dra Józefa Ostaszewskiego. Tego dnia wręczono szkole sztandar ufundowany przez pana Mirosława Koźlakiewicza, przychodnię "Panaceum", przychodnię "Medical Park", "Zielone Miasto". Na sztandarze tym znalazły się inicjały człowieka będącego do dziś rzeczywistym autorytetem dla uczniów szkoły przy ulicy H. Pogorzelskiego 4. Gimnazjaliści na wzór swojego patrona rozwijali i rozwijają bowiem swoje talenty w różnych dziedzinach.


Nadanie imienia i sztandaru Szkole Podstawowej nr 3 (im. dra Józefa Ostaszewskiego)

Z inicjatywy młodzieży powstało wiele kół zainteresowań. Ich oferta w Gimnazjum nr 2 jest naprawdę bogata. Na dodatkowych zajęciach spotykają się i ci, którzy lubią przedmioty humanistyczne, i ci, którzy gustują w przedmiotach matematyczno - przyrodniczych. O nieograniczonym zakresie pasji spadkobierców dra J. Ostaszewskiego może świadczyć liczba odbywających się tu konkursów i turniejów wiedzy. Gimnazjaliści od samego początku istnienia szkoły brali udział m. in. w konkursie recytatorskim, ortograficznym, historycznym, religijnym oraz w turnieju "Jeden z dziesięciu", będącym swoistym świętem nauk matematyczno - przyrodniczych. Uczniowie chętnie reprezentowali też zawsze poziom swoich umiejętności na zewnątrz. Pamiętać trzeba przecież o osiągnięciach sportowców w różnego rodzaju zawodach, o sukcesach grupy teatralnej "Wyrazić siebie" na Przeglądach Teatrów Amatorskich, o nagrodach uczestników Przeglądów Piosenki Dziecięcej i Młodzieżowej, o laureatach Festiwalu Piosenki, Poezji i Prozy Francuskiej. Takie wyliczenia można mnożyć w nieskończoność. Uczniowie Gimnazjum nr 2 im. dra J. Ostaszewskiego zawsze z zapałem i pasją godną ich patrona promowali swoje środowisko w regionie. Tworzyli własne filmy na potrzeby tzw. "Dni otwartych" i dbali o to, aby o ich szkole słyszano nie tylko w Mławie.


Dzień Otwarty w Gimnazjum nr 2 w Mławie

W centrum Polski i . . . Europy, kiedy Polska przygotowywała się, aby wejść do Unii Europejskiej, nauczyciele wraz z młodzieżą z "Dwójki" zaplanowali szereg imprez propagujących język i kulturę polską w Unii. We wrześniu 2002r. odbył się Piknik Europejski zorganizowany przez członków nowo powstałego klubu "EuroGim 2", którzy zaprezentowali zebranym montaż słowno - muzyczny "Ojczyzną  jest język". Później odbyła się w szkole debata "Unia Europejska  szansą czy zagrożeniem dla Polski?". Poprzez spektakl na motywach "Małego Księcia" A. de Saint - Exupery’ego  pt. "Poznaje się tylko to, co się oswoi", uczniowie Gimnazjum nr 2 zasugerowali, na czym powinien bazować stosunek Polaków do Europy. Wkrótce w szkole zaczęto realizować program edukacyjny, którego celem było właśnie poznanie krajów wchodzących w skład Unii. "Dzień grecki" z 8 grudnia 2003r. uświetniono inscenizacją mitu o Pandorze, mini igrzyskami olimpijskimi, konkursem pod hasłem: "Co pozostało z dziedzictwa starożytnej Grecji?". Rok później przyszła kolej na "Dzień włoski", w czasie którego publiczność Gimnazjum nr 2 oglądała m. in. fragmenty historii nieśmiertelnych kochanków z Werony - Romea i Julii. Symboliczna podróż młodzieży ze szkoły przy ulicy H. Pogorzelskiego 4 po Europie trwała długo. Zakończono ją w maju 2006r. programem artystycznym pod hasłem "Europa da się lubić".

 

Można powiedzieć, że choć mławscy gimnazjaliści wyraźnie otworzyli się na świat, przez cały czas pamiętali jednak o tych wszystkich rodzimych wartościach, które należało pielęgnować. Zachęcając do poznania kultury europejskiej, równocześnie wystawiali na szkolnej scenie "Dziady" A. Mickiewicza oraz pisali prace konkursowe dotyczące dziejów całego regionu. Interesowały ich w równej mierze tradycje polskie i obce. Z tolerancją odnosili się do szeroko rozumianej "inności", odrębności na świecie.

Szkoła życia Gimnazjum nr 2 im. dra J. Ostaszewskiego przez lata swojego istnienia wpływało na swoich uczniów także w inny sposób. Oprócz książkowej nauki, wyposażyło ich w tzw. wiedzę życiową. Wpływały na to odbywające się co roku konkursy wiedzy o AIDS i wirusie HIV. W grudniu 2003r. powstał tu Szkolny Ośrodek Kariery, który stał się dla gimnazjalistów podstawową bazą edukacyjno - informacyjną dotyczącą ich przyszłości.


Szkolny Ośrodek Kariery w Gimnazjum nr 2 w Mławie - "obserwując różne zawody"

O zachowaniu bezpieczeństwa w sieci w mławskiej "Dwójce" przypomina się nieustannie. W trakcie obchodów Światowego Dnia Bezpiecznego Internetu w Gimnazjum im. dra J. Ostaszewskiego można było obejrzeć np. ciekawą inscenizację baśni o współczesnym Czerwonym Kapturku pod znaczącym tytułem : "Uważaj, bracie, jak umawiasz się na czacie!". O sposobach walki z agresją również dużo się tu dyskutuje, co wiąże się m. in. z uczestnictwem w projekcie "Szkoła bez przemocy". Natomiast w celu uwrażliwienia młodzieży na problemy świata, duży nacisk kładzie się na ekologię. Uczniowie "Dwójki" wielokrotnie brali udział w akcji "Sprzątanie świata". O kształtowanie postaw gimnazjalistów dba również działający w szkole wolontariat. Dzięki niemu młodzi ludzie uczą się, jak pomagać najuboższym mieszkańcom miasta, pacjentom hospicjum, mieszkańcom Domu Dziecka. Nie  jest im również obca świadomość odpowiedzialności za drugą osobę. Gimnazjum nr 2 adoptowało przecież i objęło opieką dziewczynkę z Afryki, której wysyła pieniądze pochodzące z dobrowolnych zbiórek m. in. na zakup książek do szkoły. Umiejętność odreagowywania stresu ( coraz częściej nękającego współczesnego człowieka ), a przy okazji dbania o zdrowie i kondycję fizyczną, gimnazjaliści nabywają na dodatkowych zajęciach sportowych. Temu samemu celowi służą odbywające się często w szkole, bardzo lubiane przez młodzież, różnego rodzaju imprezy - "Andrzejki", "Mikołajki", "Powitanie wiosny", "Dzień dziecka". Bawić się też trzeba umieć. W czasie "Walentynek" można np. oczywiście sprawić przyjemność swojej sympatii, a przy okazji wysłuchać wierszy o miłości w różnych językach. Natomiast ciesząc się z nadejścia wiosny, uczniowie Gimnazjum nr 2 potrafią zaprezentować ciekawe pomysły na skompletowanie swojej garderoby. Najważniejsze jest to, że umieją oni połączyć "przyjemne z pożytecznym", obowiązek nauki z zabawą, a niepowtarzalny talent z wizją sposobów jego wykorzystania. Z dobrą kondycją w przyszłość.

 

Całą wiedzę, jaką spadkobiercy wielu zdolności dra J.Ostaszewskiego wynoszą ze swojej szkoły, mogą później - w przyszłości wykorzystać tak, jak chcą. Gimnazjum nr 2 wyposaża ich tylko w swojego rodzaju kondycję, dobrze wypracowaną formę, którą oni będą utrzymywać i rozwijać. Natomiast podsumowując 10 lat istnienia szkoły przy ulicy H. Pogorzelskiego, wypada chyba stwierdzić, że choć zwyczajna (bo stoją przed nią takie same zadania, co przed innymi tego typu placówkami oświatowymi), tak naprawdę jest niezwykła i niepowtarzalna - jak każdy uczeń i jego nauczyciel, który do niej przychodzi i kształtuje ją od wewnątrz. Oby dobra kondycja służyła wszystkim jak najdłużej.


3. Szkoła Podstawowa nr 3 im. dra Józefa Ostaszewskiego w Mławie


Nadanie sztandaru Szkole Podstawowej nr 3

O patronie Szkoły Podstawowej nr 3 im. dra Józefa Ostaszewskiego


W Szkole Podstawowej nr 3 im. dra Józefa Ostaszewskiego w Mławie naukę pobiera 318 uczniów wraz z oddziałami przedszkolnymi.

Kadra nauczycielska liczy 43 nauczycieli, w tym 3 wspomagających. Baza lokalowa liczy 18 sal lekcyjnych, które wyposażone są w tablice interaktywne, projektory oraz nowoczesną pracownię komputerową. W szkole uczniowie mogą korzystać z porad:

W placówce znajduje się w pełni wyposażona stołówka, hala sportowa oraz nowy plac zabaw.

W 2021roku zostanie oddane boisko wielofunkcyjne składające się z 2 boisk do koszykówki i 1 do piłki ręcznej, a także skocznia i bieżnia 60m. Szkoła zapewnia wszystkim uczniom bezpieczeństwo poprzez całodobowy monitoring.

Email Icon m  

Jeżeli posiadasz ciekawe informacje, napisz do nas:
Szkoła Podstawowa nr 3 im. dra Józefa Ostaszewskiego w Mławie